Landbouwgrond: 's-Hertogenbosch | ha | Op inschrijving
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING ’s-HERTOGENBOSCH, De Steenbeemden Warm gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.47.90 hectaren, direct gelegen nabij De Haverleij. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 22 februari 2019 TOT 12:00 UUR.
Algemeen
Type:Landbouwgrond
AdresDe Steenbeemden 0-ong
Plaats's-Hertogenbosch

Specificaties
Makelaar: Theo van Gendt
Conditieskosten-koper (k.k.)
Nummer: 2819247
Aanvaarding: available.BY_DATE

Nabij de bebouwde kom aan de westrand van Engelen aan de openbare verharde weg De Steenbeemden gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.47.90 hectaren.
Het betreft een perceel landbouwgrond, gelegen in de directe nabijheid van de bebouwde kom van Engelen en daardoor ook interessant voor beleggers. Het is een mooie rechthoekige kavel rivierkleigrond.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
’s-HERTOGENBOSCH R 237 Landbouwgrond 01.83.40 HA
’s-HERTOGENBOSCH R 238 Landbouwgrond 01.64.50 HA
Totale oppervlakte: 03.47.90 HA

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers, Eindhoven).


Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Kom Engelen – Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport), van de gemeente ’s-Hertogenbosch, vastgesteld 31 januari 2017, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Natuur.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 3.
Functieaanduiding: Agrarisch.
Functieaanduiding: Ecologische verbindingszone.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van de koop:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.47.90 hectaren, gelegen te ’s-Hertogenbosch aan De Steenbeemden;
Kadastraal bekend onder de gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie R, nummer 237, ter grootte van 01.83.40 hectare en gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie R, nummer 238, ter grootte van 01.64.50 hectare, derhalve een totale perceeloppervlakte van 03.47.90 hectaren.

Betalingsrechten / productierechten
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Omschrijving van het object
Het perceel is gelegen te ’s-HERTOGENBOSCH aan De Steenbeemden.
Het perceel is gelegen en ontsloten via de openbare verharde weg “De Steenbeemden”.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Het betreft een goed langwerpig perceel landbouwgrond.
Het perceel is niet afgerasterd.
Het perceel is gedraineerd (1970).
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan Van Lierop.

Gewas
Oppervlakte van 03.47.90 hectaren
o 2009 tarwe
o 2010 bieten
o 2011 mais
o 2012 tarwe
o 2013 bieten
o 2014 tarwe
o 2015 grasland
o 2016 grasland
o 2017 grasland
o 2018 grasland

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Aa en Maas” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2019 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart vermelde in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 12 april 2019 bij Notariskantoor Huijbregts, Julianastraat 19, 5251 EC te Vlijmen.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.

Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 22 februari 2019 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Huijbregts, Julianastraat 19, 5251 EC Vlijmen (In bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving ’s-Hertogenbosch, De Steenbeemden”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het procesverbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

Informatie
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
...

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!