Agrarisch overige | Sterksel | EUR 449.500 (n.b.)
AGRARISCH BOUWBLOK van circa 6.825 m2 met tuinbouwschuur / kantoor (120 m2) en loods (1.105 m2) op een perceeloppervlakte van 05.02.10 hectaren.
Algemeen
Type:Agrarisch overige
AdresChijnsgoed 6
PlaatsSterksel

Specificaties
Bouwjaar: 1983
Perceel: 50.210 m2
Condities(n.b.)
Nummer: 5975484
Aanvaarding:

AGRARISCH BOUWBLOK van circa 6.825 m2 met tuinbouwschuur / kantoor (120 m2) en loods (1.105 m2) op een perceeloppervlakte van 05.02.10 hectaren.

AGRARISCH BOUWBLOK van ca. 6.825 m2 met tuinbouwschuur / kantoor (120 m2) en loods (1.105 m2) op een perceeloppervlakte van 05.02.10 ha. Huiskavel met mogelijkheid nog te bouwen bedrijfswoning mits noodzaak wordt aangetoond.

Algemeen
Het object is gelegen in Sterksel aan de openbare verharde weg Chijnsgoed op een fraaie locatie in het landelijk gebied. Sterksel is een dorp, vanouds behorend tot de gemeente Heeze-Leende gelegen in de provincie Noord-Brabant. De natuur in Sterksel is veelzijdig, de schitterende Panbossen en natuurgebied de Lange Bleek met mee stromende beeklopen, de moeite waard voor een bezoek.

Het betreft een agrarisch locatie bestaande uit een tuinbouwschuur met inpandig kantoor van in totaal circa 120 m2 en een grote loods van circa 1.105 m2. Daarnaast staan er nog twee kleinere bijgebouwen.

In het verleden is een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfswoning. Destijds is men met de bouw begonnen en is het grondwerk voor de bedrijfswoning gemaakt. Wegens persoonlijke omstandigheden is de bouw gestopt en uiteindelijk heeft de gemeente de bouwvergunning voor de bedrijfswoning ingetrokken.

De opstallen (en de geplande bedrijfswoning) staan op een agrarisch bouwblok van circa 6.825 m2. De totale huiskavel omvat 5.02.10 ha. De huiskavel ligt circa 145 m langs de verharde openbare weg Chijnsgoed.

Aangrenzend aan de huiskavel staat een woonhuis met daarbij de oude voormalige boerderij op een perceel van 0.58.25 ha. Dit perceel staat plaatselijk bekend als Chijnsgoed 8 en kadastraal bekend als gemeente Heeze, sectie H, nummer 491, groot00.58.25 ha. Het woonhuis is bestemd als “burger wonen”. Dit object kan eventueel worden mee gekocht.

Kadastrale gegevens
HEEZE H 1204 Huiskavel 01.65.80 ha
HEEZE H 1205 Huiskavel 00.17.70 ha
HEEZE H 488 Huiskavel 01.85.70 ha
HEEZE H 489 Huiskavel 01.32.90 ha
Totale oppervlakte 05.02.10 ha

Aantekening kadaster
De percelen gemeente HEEZE, sectie H, nummer 1204 en 1205 zijn beiden belast met het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van Gemeente Heeze-Leende, gevestigd te Heeze aan de Jan Deckersstraat 2 (5591 HS).

De openbare weg Chijnsgoed ligt deels op bovenstaande percelen zodat de daadwerkelijke te benutten oppervlakte in werkelijkheid minder is dan voornoemde 5.02.10 ha.

Bestemming
Krachtens het vigerend “Bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2017”, dat is vastgesteld op 5 maart 2018, is het object bestemd als:

Enkelbestemming: Agrarisch – Agrarisch bedrijf.
Enkelbestemming: Agrarisch.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – Aardkundig waardevol gebied.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – Attentiegebied natuur netwerk Nederland.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – Groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: Wetgevingzone – Beperkingen veehouderij.

Opmerking:
Volgens het vigerende bestemmingsplan zit er op de huiskavel een agrarische bouwblok van circa 65 meter breed en circa 105 meter diep (indicatief), een totaal bouwblok van circa 6.825 m².

Verwijzend naar artikel 4, lid 1.1 c in combinatie met het begrip in artikel 1.22 van het bestemmingsplan mag er op het bouwblok een bedrijfswoning worden gebouwd mits dat noodzakelijk is voor het agrarisch bedrijf.

Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1 Algemeen
De voor 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bedrijfsexploitatie met bijbehorende voorzieningen;
b. agrarische bedrijven met dien verstande dat:
1. een glastuinbouwbedrijf enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw';
2. een paardenhouderij enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij';
3. een intensieve kwekerij enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'intensieve kwekerij';
4. een viskwekerij enkel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'viskwekerij';
c. één bedrijfswoning tenzij anders is aangeduid, waarbij geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geen bedrijfswoningen zijn toegestaan en ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ het aantal wooneenheden niet mag worden overschreden;
d. productiegebonden detailhandel, waarbij de totale gezamenlijke oppervlakte per agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen dan:
1. 50 m² voor zover de agrarische bedrijven gelegen zijn binnen de 'overige zone - bebouwingsconcentratie 1', ‘overige zone - bebouwingsconcentratie 2’ of ‘overige zone - recreatief agrarisch gebied’;
2. 25 m² voor overige agrarische bedrijven;
e. kleinschalig logeren tot een maximum van 300 m² ten behoeve van maximaal zes eenheden;
f. kleinschalig kamperen ten behoeve van maximaal 25 kampeermiddelen, mits het bestemmingvlak niet gelegen is aansluitend aan de bestemming in 'Bos' of 'Natuur’ en de afstand van de kampeerlocatie tot de dichtstbijgelegen (bedrijfs)woning minimaal 50 m bedraagt;
g. tuinen, erven en verhardingen;
h. paden en wegen en parkeervoorzieningen;
i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. extensief recreatief medegebruik;

1.22 bedrijfswoning/dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is.

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
elektriciteitsnet; (alleen in de tuinbouwschuur en kippenhok).

Omschrijving van het object
Grote landbouwschuur / loods:
bouwjaar: 1983.
afmetingen: ca. 17 m x ca. 65 m = ca. 1.105 m².
goothoogte ca. 2.95 m., ca. nokhoogte 6.20 m.
de zijmuren zijn half steens opgetrokken uit bakstenen en de kopgevels in spouw met een binnenblad van kalkzandstenen.
beide zijmuren zijn over de lengte voorzien van ramen.
in de beide kopgevels grote open slaande deuren van hout met een inrijhoogte van circa 3,50 m en twee loopdeuren van hout.
stalen spanten, vrij overspannen, gordingen van geïmpregneerd hout.
het zadeldak is gedekt met asbest cement golfplaten en heeft hagelschade.
vloer van geel zand.
de grote schuur is nog geheel vrij in te delen en daardoor multifunctioneel te gebruiken. Het plan was destijds om de schuur in te richten voor het houden van pluimvee maar zover is het nooit gekomen.

Tuinbouwschuur / kantoor
bouwjaar: 1983.
afmetingen: ca. 8 m x ca. 12 m = ca. 96 m².
geheel opgetrokken uit spouwmuren van bakstenen en binnenblad van kalkzandstenen.
stalen spanten, vrij overspannen, gordingen van geïmpregneerd hout.
het zadeldak is gedekt met asbest cement golfplaten en heeft hagelschade.
grote openslaande deuren van hout.
de schuur is deels voorzien van een zolder van hout.
de vloer is van betonklinkers, behalve in het deel dat is bedoeld als garage. In die ruimte is de vloer van zand.
hardhouten kozijnen met enkel glas.
indeling:
garage ( ca. 32 m²) met openslaande garagedeuren van hout.
sorteerruimte (ca. 32 m²).
berging (ca. 32 m²).

Garage:
afmetingen: ca. 3 m x ca. 6 m = 18 m².
in gebruik voor opslag van klein materiaal.
deze schuur verkeert in een slechte staat.
de vloer is een zandvloer.
wanden van betonelementen, openslaande garage deuren van hout, zadeldak dat is gedekt met asbest cement golfplaten en dakgoot.

Kippenhok:
afmetingen: ca. 10.60 m x ca. 6.80 m = 72 m².
muren van gasbetonblokken, spanten van hout, front met glas in hout.
zadeldak deels beschoten en gedekt met gebakken dakpannen.
vloer van betontegels.

Landbouwgrond
Tot het object behoort een kadastrale oppervlakte, ter grootte van circa 05.02.10 hectare.
Na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 0.68.25 ha, resteert er een oppervlakte van 04.33.85 ha welke kan worden gebruikt als landbouwgrond. De landbouwgrond is deels in gebruik als grasland en deels als bouwland voor de teelt van mais. De grond hoeft niet te worden beregend. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm. Het perceel is niet gedraineerd. De kavel is redelijk rechthoekig van vorm. De percelen zijn twee jaar geleden geëgaliseerd en wateren af naar achteren.

Algemene informatie
Onderhavig object betreft een unieke kans voor een startende ondernemer in de tuinbouw, sierteelt, boomkwekerij, etc. Op de locatie zit momenteel geen milieuvergunning voor het houden van vee. Voor eventuele mogelijkheden qua bedrijfsvoering / milieuvergunning, kunt u contact opnemen met ZLTO afdeling Bouw- en Milieuzaken.

Eventueel bij te koop het vrijstaand woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 5.825 m2, staande en gelegen te Sterksel, Chijnsgoed nr. 8 (kadastraal bekend onder de gemeente HEEZE, sectie H, nummer 491).

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 21 21 24 31 of 073 – 217 35 80. De heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek zal u rondleiden. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.

Informatie

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 449.500,= k.k.
...
Trudy Jansen

Trudy Jansen

Binnendienst medewerker kantoor Colijnsplaat

Trudy Jansen

Binnendienst medewerker kantoor Colijnsplaat

Trudy is de verbindende kracht in team Zeeland. Zij ondersteunt onze adviseurs met veel inzet, (markt)kennis en enthousiasme en is een even betrouwbaar als vertrouwd aanspreekpunt voor onze klanten. 

 

Lieke Sanden

Lieke van der Sanden

Binnendienst medewerker kantoor Den Bosch

Lieke van der Sanden

Binnendienst medewerker kantoor Den Bosch

Lieke is het eerste vertrouwde aanspreekpunt binnen het team Brabant. Ze ondersteunt met haar (markt)kennis de vastgoedcollega’s met enthousiasme bij hun werkzaamheden met een groot gevoel voor kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Waarom kiezen voor ZLTO Vastgoed

Uw belang voorop

Als vereniging voor agrarische ondernemers is het belang van de klant onze primaire drijfveer.

Echte specialisten

Wij zijn als geen ander thuis in de sector en richten ons uitsluitend op advies, bemiddeling en taxatie omtrent agrarisch onroerend goed, landelijk wonen en productierechten.

Toonaangevende partij

Gemeenten, provincies en collega’s erkennen ons als een betrouwbare en deskundige wederpartij.

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!