Beschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING. Twee percelen akkerbouwbouwgrond te NOORDHOEK, nabij de Buitendijk en Vlietweg. 
Inschrijven mogelijk tot en met 7 januari 2022 tot 12.00 uur.

Indeling

In het buitengebied van NOORDHOEK (gemeente STANDDAARBUITEN), gelegen twee percelen akkerbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 11.89.60 hectaren. Het zijn overwegend mooie kavels zavelgrond, gelegen te NOORDHOEK van de gemeente MOERDIJK nabij de Buitendijk en Vlietweg.
Het betreft zavelgrond tot lichte kleigrond met een afslibbaarheid gelegen tussen de 15 en 35%. 
De percelen akkerbouwgrond zijn door de jaren heen geëgaliseerd.
De drainage in de percelen is in de jaren 2013, 2014 en 2015 vernieuwd en ligt om de 6 m. 
 
Kadastrale gegevens
Gemeente	  Sectie	Nummer	Omschrijving 	Oppervlakte 
Standdaarbuiten 	  G	  123	  Akkerbouwgrond	06.51.90 ha 
Standdaarbuiten 	  G	  124	  Akkerbouwgrond	00.75.80 ha 
Standdaarbuiten 	  G	  155	  Akkerbouwgrond	04.61.90 ha 
TOTAAL 	 	 	 	11.89.60 ha

Aantekening kadaster:
•	De percelen te Standdaarbuiten, sectie G, nummers 123 en 155 zijn belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van: 
-	TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem. 
-	Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie betreffende de eigendomssituatie en eventuele belemmeringen privaatrecht wordt verwezen naar bijgevoegde informatie. 
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BEREIKBAARHEID KOOP 1:
De ontsluiting van het verkochte perceel te STANDDAARDBUITEN, sectie G, nummer 155 (KOOP 1) vindt thans plaats via een erfdienstbaarheid van overpad op het perceel van buren, Buitendijk 6B (kadastraal bekend onder de gemeente STANDDAARBUITEN, sectie G, nummer 211), een strook grond ter breedte van circa 6 meter om te komen van en te gaan naar de openbare verharde weg, genaamd “Buitendijk te Noordhoek”. 
 
Overzicht van de percelen / kopen:
KOOP A: perceel akkerbouwgrond, ter grootte van circa 07.16.02 ha 
KOOP B: perceel akkerbouwgrond, ter grootte van circa 06.64.60 ha.
Totaal percelen akkerbouwgrond, ter grootte van 13.80.62 ha zijn reeds verkocht.

KOOP 1: perceel akkerbouwgrond, ter grootte van 04.61.90 ha. 
KOOP 2: perceel akkerbouwgrond, ter grootte van 07.27.70 ha. 

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Moerdijk” van de gemeente Moerdijk, dat is vastgesteld d.d. 01 maart 2018. 
Krachtens dit bestemmingsplan zijn de percelen als volgt bestemd: 
Enkelbestemming	: Agrarisch. 
Dubbelbestemming	: Waarde – Archeologie 6. 
Dubbelbestemming	: Waarde – Archeologie 7. 
Dubbelbestemming	: Leiding – Hoogspanning. 
Gebiedsaanduiding 	: Vrijwaringszone – buisleidingenstraat.
Gebiedsaanduiding 	: Veiligheidszone – leiding. 
Gebiedsaanduiding	: Vrijwaringszone – snelweg. 
 
 
Gebiedsaanduiding : vrijwaringszone – buisleidingenstraat.
 
Gebiedsaanduiding : Veiligheidszone – leiding. 
 
Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanning. 
 
Gebiedsaanduiding	: Vrijwaringszone – snelweg. 
Afbeelding plankaart BP (Bron: Ruimtelijke Plannen).

Bodemtype
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van de percelen uit:
 
Bodemeenheid	: Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5. 
Hoofdgroep  	: Zeekleigronden 
Subgroep	    : Mn Kalkrijke poldervaaggronden 
Textuurcode 	: 15 
Kalkverloop	    : A 	Kalkrijk 


Betalingsrechten / productierechten 
Er worden bij deze verkoop enkel betalingsrechten geleverd naar gelang het gekochte oppervlak, 1 ha is 1 betalingsrecht.

 Omschrijving van de koop
Op de hierna genoemde koop / kopen / massa kan tot uiterlijk vrijdag 7 januari 2022 voor 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht: 
KOOP 1: 
Perceel akkerbouwgrond, ter grootte van 04.61.90 ha.
Het betreft kleigrond met een afslibbaarheid van circa 25 % en een organisch stofgehalte van circa 2,5 %. 
Kadastraal bekend onder de gemeente Standdaarbuiten, sectie G, nummer 155, ter grootte van 04.61.90 ha. Sloot tussen leidingstraat en perceel in eigen onderhoud. Op het perceel staat een windrackmast van de kleine categorie (150 kv). De vergoeding betreft € 276,26 per jaar. Dit tracé zal worden geamoveerd wanneer het nieuw aan te leggen 380 kv tracé in gebruik is genomen. Het nieuwe 380kv tracé komt niet op dit perceel.

 
KOOP 2:
Perceel akkerbouwgrond, ter grootte van 07.27.70 ha. 
Het betreft kleigrond met een afslibbaarheid van circa 25 % en een organisch stofgehalte van circa 2,2 %. 
Kadastraal bekend onder de gemeente Standdaarbuiten, sectie G, nummer 123, ter grootte van 06.51.90 ha en nummer 124, ter grootte van 00.75.80 ha. Sloten naar leidingstraat in eigen onderhoud, sloten aan de paralelweg in onderhoud bij het Waterschap. Op het perceel staat een windrackmast van de kleine categorie (150 kv). De vergoeding betreft € 276,26 per jaar. Dit tracé zal worden geamoveerd wanneer het nieuw aan te leggen 380 kv tracé in gebruik is genomen. Het nieuwe 380kv tracé komt niet op dit perceel.

 
KOOP 3: massa van KOOP 1, KOOP 2:
Perceel akkerbouwgrond, totaal ter grootte van 11.89.60 ha.
Kadastraal bekend onder de gemeente STANDDAARBUITEN, sectie G, nummer 155, ter grootte van 04.61.90 ha, nummer 123, ter grootte van 06.51.90 ha en nummer 124, ter grootte van 00.75.80 ha, totaal ter grootte van 11.89.60 ha. 
 
Opmerking: 
De kandidaat-koper kan op het inschrijfformulier vermelden hoeveel kopen maximaal gegund te krijgen. 

Gewasrotatie
Gewasrotatie koop 1
Jaar 2010	: cichorei 
Jaar 2011	: akkerbouw
Jaar 2012	: aardappelen 
Jaar 2013	: tarwe
Jaar 2014	: groenten 
Jaar 2015	: aardappelen 
Jaar 2016	: uien 
Jaar 2017	: cichorei 
Jaar 2018	: aardappelen 
Jaar 2019	: uien 
Jaar 2020	: mais 
Jaar 2021	: aardappelen 
 
 Gewasrotatie koop 2
Jaar 2010	: uien 
Jaar 2011	: aardappelen 
Jaar 2012	: mais 
Jaar 2013	: akkerbouw
Jaar 2014	: aardappelen 
Jaar 2015	: cichorei 
Jaar 2016	: tarwe 
Jaar 2017	: aardappelen 
Jaar 2018	: mais 
Jaar 2019	: witlofwortel 
Jaar 2020	: aardappelen 
Jaar 2021	: mais 
 
Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 25 februari 2022 bij 
Markvliet Netwerk Notarissen, gevestigd te Fijnaart en kantoorhoudende aldaar aan de Kadedijk 2 
(4793 GB); telefoonnummer (0168) – 46 35 50 of email: fijnaart@markvliet.nl.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig. 
Inschrijven is mogelijk tot en met 7 januari 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Markvliet Netwerk Notarissen, gevestigd te Fijnaart en kantoorhoudende aldaar aan de Kadedijk 2 (4793 GB); telefoonnummer (0168) – 46 35 50 of email: fijnaart@markvliet.nl, in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving NOORDHOEK”. 
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Bezichtiging / vragen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer R.J.M. (Roy) van Laarhoven, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 29 52 02 97 of email: roy.van.laarhoven@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Kenmerken