Schets 1.jpg Op maat .jpg Stal 1.jpg Stal 2.jpg 20210331_121446 (2).jpg 20210331_121825.jpg
Verkocht

Verkocht: Mooie kavel goede landbouwgrond met oude kleine voormalige melkstal op een perceeloppervlakte van circa 06.50.00 hectaren.

Prijs bij inschrijving
Adres: Brandbeemdseweg, 5688 Oirschot
Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 65.000 m²
Aanvaarding In overleg
Status Verkocht

Algemeen

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: OIRSCHOT, BRANDBEEMDSEWEG / BEVERDONKSEDIJK
Mooie kavel goede landbouwgrond met oude kleine voormalige melkstal op een perceeloppervlakte van circa 06.50.00 hectaren.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 28 APRIL 2021 – 12.00 UUR
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Losse grond
    Status Verkocht
    Aangeboden sinds Donderdag 1 april 2021
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900515
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 1 april 2021
Laatste wijziging Vrijdag 7 mei 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 50 a
Locatie
Ligging Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Oirschot H 1220
Perceeloppervlakte 65.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: OIRSCHOT, BRANDBEEMDSEWEG / BEVERDONKSEDIJK
Mooie kavel goede landbouwgrond met oude kleine voormalige melkstal op een perceeloppervlakte van circa 06.50.00 hectaren.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 28 APRIL 2021 – 12.00 UUR

Indeling

Mooie kavel goede landbouwgrond met oude kleine voormalige melkstal op een totale perceeloppervlakte van circa 06.50.00 hectaren, gelegen te OIRSCHOT aan de Brandbeemdseweg / Beverdonksedijk (achter Broekstraat 23).
Het is een mooie kavel zandgrond, gelegen en ontsloten aan de openbare verharde weg Brandbeemdseweg.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente OIRSCHOT, sectie H, nummer 1220 gedeeltelijk, ter grootte van circa 06.50.00 ha.

Aantekening kadaster:
Op het totale perceel rust een herinrichtingsrente van € 332,56 met als eindjaar 2026.
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van Saranne B.V., gevestigd te Arnhem.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied, geconsolideerde versie 2020” van de gemeente Oirschot, geconsolideerd d.d. 22 november 2017.
Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming : Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – iv nee tenzij.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: ruimtelijke plannen).

VOORMALIGE MELKSTAL
Op het perceel staat een voormalige oude kleine melkstal (afmetingen circa 6,00 m x 7,00 m, oppervlakte circa 42 m2), opgetrokken uit steense muren van baksteen en gedekt met een pannendak; er zijn geen voorzieningen aanwezig.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Er worden 6,5 betalingsrechten overgedragen aan de koper.
Er worden geen productierechten overgedragen aan koper.

NIEUWE BEREGENINGSPUT:
Op basis van het nieuwe beleid vanaf 2018 mag er een nieuwe beregeningsput worden geboord; via een bedrijfswaterplan. Zie onderstaande reactie van het Waterschap:
Het perceel te Oirschot aan de Brandbeemdseweg valt in overig gebied. Als de beregeningsput hierop wordt aangelegd dan kan dit, mits die voldoet aan de algemene regels. Dat wil zeggen pompcapaciteit grasland max. 70 m3/uur en vollegrond max. 100 m3/uur. Niet meer dan 1 put per 5 hectare.
De beregeningsput dient gemeld te worden met een meldingsformulier agrarische beregening met bijbehorend bedrijfswaterplan, dit dient te gebeuren voordat de beregeningsput geslagen wordt. Verder mag de put niet dieper zijn dan vermeld in artikel 34.1 en na de aanleg van de put moet het boorverslag gestuurd worden naar handhaving@dommel.nl Het boorbedrijf moet BRI2100 gecertificeerd zijn. Als je vragen hebt over het bedrijfswaterplan, dan kun je contact opnemen met Jorn Schoordijk van Waterschap De Dommel.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het betreft een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte van circa 06.50.00 hectaren.
Het perceel is te bereiken via de openbare verharde weg “Brandbeemdseweg”.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Bodemtype: goede zandgrond.
Er is geen beregeningsvergunning en geen put aanwezig.
Het perceel is niet afgerasterd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan de Oirschotse Jagersvereniging.
Langs de openbare wegen (Brandbeemdseweg / Beverdonksedijk) zijn de sloten van de gemeente en langs de groensingel is de sloot veegplichtig om het jaar.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het perceel is door de verkoper voor 31 maart 2021 aangemeld voor maisland.

GEWASROTATIE
Jaar 2009 : mais
Jaar 2010 : mais
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : mais
Jaar 2015 : aardappelen
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais
Jaar 2020 : grasland
Jaar 2021 : grasland (LABS) (voor 31 maart 2021 aangemeld voor maisland)

SLOOTONDERHOUD EN SCHOUW
Het weer wordt steeds extremer. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Een goed watersysteem is belangrijk. Beken en sloten hebben een belangrijke functie: ze vangen regenwater op en voeren regenwater af. Ook bieden ze ruimte voor de natuur. Als het water niet goed doorstroomt, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om beken en sloten goed te onderhouden.
Wat houdt het onderhoud in?
Waterschap De Dommel voert het onderhoud uit aan de belangrijkste beken en sloten (A-watergangen). Voor de andere sloten (B-watergangen) heeft het Waterschap hulp nodig van de eigenaren.
Bent u eigenaar van een stuk grond aan zo’n sloot, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Denk aan het maaien van de oevers. Of het open houden van duikers en het verwijderen van maaisel, planten en rommel uit de sloot. Ook zorgt u ervoor dat de bodem van de sloot breed genoeg is. En de oever niet te steil. Zo is er geen belemmering voor de aanvoer en afvoer van water en blijft het watersysteem goed werken.
Water vasthouden
U kunt meer doen dan alleen de sloot onderhouden om water af te voeren. Denk aan water vasthouden om het grondwater aan te vullen. Dit kan bijvoorbeeld met een stuw met plankjes die makkelijk te bedienen is. Of met een schot voor een duiker of zandzakken in de sloot. Let wel op dat deze makkelijk te verwijderen zijn. Hiermee houdt u water vast en blijft het watersysteem toch stuurbaar. Zo werken we samen aan voldoende en veilig water. Ziet u nog meer kansen om het watersysteem robuuster te maken en water vast te houden? Neem dan contact op met het Waterschap.
Elk jaar controle onderhoud sloten:
Een goed onderhouden watersysteem is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw omgeving. Daarom controleert Waterschap De Dommel aan het begin van ieder jaar of u voldoende onderhoud heeft uitgevoerd. Op elke plek beoordeelt het waterschap of er sprake is van achterstallig onderhoud. Ook kijkt het Waterschap of er een ontoelaatbare belemmering is voor de afvoer van water.
Wat als er sprake is van achterstallig onderhoud?
Achterstallig onderhoud draagt niet bij aan een goed watersysteem. Als onderhoudsplichtige is de eigenaar verantwoordelijk voor de aanvoer en afvoer van water. Daarnaast blijft het belangrijk dat de eigenaar het water vasthoudt wanneer het kan en wateroverlast voorkomt bij hevige regenval. Is het onderhoud niet voldoende uitgevoerd, dan ontvangt de eigenaar van het Waterschap een brief. Hierin vraagt het Waterschap de eigenaar om de sloot toch nog te onderhouden. Als het onderhoud daarna nog niet voldoende is uitgevoerd, dan kan dit gevolgen voor de eigenaar hebben.
Meer informatie: Medewerkers van Waterschap De Dommel kan de eigenaar adviseren over het onderhoud aan de perceel- en bermsloten. Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met hun Klant Contact Centrum (0411) 618 618.
Zie kaart in onze uitgebreide verkoopbrochure

LEVERING
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk maandag 17 mei 2021 bij Wedemeijer en Marks Netwerk Notarissen (de heer Mr. A.J.A. (Stijn) Marks), gevestigd te OIRSCHOT aan de Oude Bestseweg 28 (5688 DM), telefoonnummer 0499 – 57 12 14; email info@wmnotarissen.nl.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 28 april 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Wedemeijer en Marks Netwerk Notarissen (de heer Mr. A.J.A. (Stijn) Marks), gevestigd te OIRSCHOT aan de Oude Bestseweg 28 (5688 DM), telefoonnummer 0499 – 57 12 14; email info@wmnotarissen.nl; in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving OIRSCHOT, Brandbeemdseweg”.

De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 28 april 2021 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
Koop:
Perceel landbouwgrond (met 6,5 betalingsrechten) met een oude kleine voormalige melkstal, ter grootte van circa 06.50.00 hectaren, gelegen te OIRSCHOT aan de Brandbeemdseweg / Beverdonksedijk; Kadastraal bekend: gemeente OIRSCHOT, sectie H, nummer 1220 gedeeltelijk, ter grootte van circa 06.50.00 hectaren.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt het perceel met de voormalige oude kleine melkstal op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Sluiten

Recent bekeken